09153080438                       مدیراجرایی :  آقای دکترکوهی              
                         09153243677                     مدیرفنی : آقای مهندس مصیبی 
  05138425390                  تلفن دفترمرکزی
05138425390                          فکس     
www.nanoayeghco.ir               سایت شرکت       
www.nanoayegh.com              سایت شرکت  
        
       nanoayegh@yahoo.com               ایمیل شرکت                
                         
     09363646167                              پشتیبانی